100 Willem I, die ruim elf jaren was, toen hij de erfgenaam werd van Prins Reinieh hieldnadat hij mondig geworden en met veel pracht als heer van Breda ingehaald en gehuldigd wasveeltijds wanneer hij zich niet aan het hof te Brussel be vond, zijn verblijf op het Paviljoen van het Kas teel, alwaar ook, op den I9den Augustus 155zf zijn oudste zoon Philips Willem geboren is; en toen in 1556Koning Piiilips als Hertog van Braband op het stadhuis te Breda gehuldigd werd, zal hem zeker door den Prins, die toen nog in liooge gunst bij hem stond, op het Kasteel een onthaal gege ven zijn. Toen nogwant weldra begonnen hier de groote plannen te rijpentot wier vol voering de groote zwijger bestemd was. Hoe dik wijls zal hij niet in cle opene galerijdie zijn woonhuis met de Rekenkamer der Graven van Nassau vereenigde, (-J-) op en neder zijn gewan- Het leven en de betrekkingen van Philips Willem zijn ilit echte stukken in een afzonderlijk boekdeelopgehel derd doorden Amsterdamschen Hoogleeraar j. r. van Cappelle, die in het afgeloopen jaar is overledentot groot verlies van de geschiedkunde onzes vaderlands welke nog menige be langrijke bijdrage van zijn oordeelkundig en onpartijdig on derzoek te wachten had. (t) De vooruitstekende vleugel waar thans de Zieken kamers Apotheek en verder daartoe behoorende vertrekken zijn (zie dezelve op de Afbeeldingter linker zijdej was te voren de Rekenkamer van het huis van Nassau. De tegen-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 128