6o fanteriej en Marine bij de praktische werkzaam heden van die der Genie. Na den afloop dezer algemeene verriglingen hiel den de onderscheidene Wapens, zich meer afzon derlijk bezig. De KacTets der Artillerieoefenden zich in het vuren uit alle de hier te lande in ge bruik zijnde vuurmonden, in de voornaamste om standigheden in het veld, of in een beleg voorko mende, ricocheteerden op verschillende afstanden met waarneming van de uitwerking op daartoe in- gerigte oude affuitenzij vervaardigden cle meest bekende ernst en lust- vuurwerken vuurden met Brand en Liclitkogels en met gloeijende Kogels. De Kadets der Genie hielden zich bepaaldelijk be zig met onderscheidene verriglingenin het beleg eener Vesting vereischt, waartoe een ten cleele op geworpen Front van Cormontaingne diende; voorts maakte het opmeten van Terrein, het Waterpas sen met verschillende Instrumenten het opnemen en in teekening brengen van berg- of duinachti- o-e credeeltenhet meten van hoeken met onder- O O scheidene Werktuigenvoornamelijk met den Sex tant en wat meer hiertoe kan gebragt wordende praktische werkzaamheden der Kadets van dit Wa pen uit. Ofschoon de laatst geschetste verrigtingen uitslui tend den werkkring vulden der Kadets van de Ar tillerie en Genie j zoo werden deze verrigtingen zoo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 88