7° Op eene zware schatting gesteld, terwijl de schreeu- wendste knevelarijen, zoo lang de Spanjaarden mees ter van de stad bleven (dat is tot x5go) de on gelukkige burgerij bleven drukken. Het gevolg daarvan was eene steeds toenemende ontvolking van Breda, welke stad in den jare i585 naauw- lijks vierhonderd ingezetenen meer telde. Eerst in Februarij van den jare i5go, onder het bewind van Prins Maurits werden de Hollanders door het gelukken der algemeen bekende krijgs list weder in het bezit van Breda gesteld. Het leger van gemelden Vorst had zich op marsch begeven om Breda te belegerentoen Philip Graaf van Nassau den Prins met den voorslag van Adriaan Janszoon van Bergen, Turfschipper van het Dorp de Leur bekend maakte. Deze Schipper een wakker en beraden manwas reeds voor lang op het denkbeeld gekomen zijn schip ter herneming van Breda dienstbaar te doen zijn, en had des wege het eerst met genoemden Graaf van Nassau gesproken. Aanvankelijk leed dit voorstel nog al eenige tegenbedenkingendochna rijp beraad waarin ook de Aclvokaat Oldenbarneveld zeer voor het ontwerp ijverde, besloot de Prins de uitvoering van dezen hagchelijken aanslag aan Kabel van He- RAUGieRE op te dragen. Deze laatste, Kapitein van een Vendel voetvolk en bijzonder voor zulk eene onderneming berekend, koos uit onderscheidene

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 98