c-n m&G-td wG-c-ta, Rusteloos gaan de jaren voorbij; de avond van den eenen dag voert in zijn gevolg den morgen van den volgenden licht en schaduw zweven voorbij als wolken de eene gebeurtenis verdringt de ander van haar plaats in ons denken, en snel zijn dikwijls de herinneringen aan haar verdwenen onder de oppervlakte van het voortbruisende leven. Moge deze Almanakin later jaren door U ter hand genomen, kameraden, Uwe gedachten een oogenblik doen terugkeeren bij Uwe Academie-jaren. De schaduw zal U dan minder donker toeschijnen, het licht zal U helderder tegemoet komen uit de dagen Uwer jeugd, toen ge vol idealen Uw toekomst wijddet aan de militaire loopbaan. De taak der Redactie is volbracht; gesteund door het Bestuur der Academie, dat ons met raad en daad

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 13