K ameraden In de dagen van jubel en geluk, van warme geest drift, van hoog opbruisende liefde voor Koningin en Koningin-Moeder, in de uren der hoogste wijding heeft het Koninklijk Woord tot ons Volk gesproken van het allesbeheerschendallesbezielend beginsel, van het groote heerlijke volksbewustzijnwaarvan Oranje het symbool is en eeuwig blijven zal, zoolang als ons nageslacht de geschiedenis van Nederland kent en zijn traditiën hoog en heilig houdt. Dat Koninklijk woord zij hier herhaald, opdat het als in diamant gegrift zal staan in Uw Leven, dat ge zult wijden aan den eeredienst voor Oranje. D.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 15