CLXXX werden wij uitgenoodigd een driewerf hoezee! aan te heffen voor Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin WlLHELMINA. Leve de Koningin Drie geweldige hoezee's overstemden de muziekdie uit volle borst een fanfare blies. Vervolgens werd door het korps gedefileerd voor den Gouverneur, die had plaats genomen vóór de zooeven geplante linde. Hiermede was de plechtigheid afgeloopen. 's Avonds hadden we vrijen tijd tot 73/4 uur, gedurende welken tijd de stafmuziek van het 6de Regiment Infanterie zich in de uitspanningszaal deed hooren. Moge mét de herinnering aan dezen gedenkwaardigen dag, de gedachte aan onze geliefde Vorstin en aan ons dierbaar Vorstenhuis ons immer bijblijvenEn wanneer de jonge linde zich tot een krachtigen boom ontwikkeld heeft, dan hopen we nog steeds te kunnen getuigen «Een gelukkige Vorstin regeert over een gelukkig Nederland Den 25sten April kregen de Cadetten der Infanterie en Cavalerie van het eerste en tweede studiejaar ver mindering van lessen. Dienzelfden dag had voor het oudste studiejaar de geneeskundige keuring plaats voor het officiersexamen. De uitslag van die keuring was zeer gunstig: allen werden goedgekeurd. 30 April werd door de beide jongste studiejaren geloot voor de dctacheeringsplaatsen. Den volgenden dag bereidde ons de strijkmuziek van «Semprc Cres cendo", in vereeniging met den heer W. van Zuylen een' aangenamcn avond op de Sociëteit.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 186