CLXXXI1 Den 4den Juli vertrokken de Cadetten der Genie en die van liet tweede studiejaar Artillerie naar de voor hen bestemde garnizoensplaatsen. Den Gden Juli volgde de uitslag van liet overgangs examen voor de Artillerie en Genie. Hier werden weder 4 slachtoffers geëischt, die andermaal de lessen van hun studiejaar zouden moeten volgen. 15 Juli vertrokken ten laatste de Cadetten der Artil lerie eerste studiejaar naar de korpsen Vesting-Artillerie. Op 11 Augustus werden de namen der uitverkorenen bekend, die bij de inhuldigingsplechtigheden te Am sterdam zouden tegenwoordig zijn. De Septemberfeesten gaan wij stilzwijgend voorbij, als staande niet recht streeks in verband met het Academie-leven. Andere bladzijden van dezen Almanak mogen U de vreugdevolle stemming van die dagen weder te binnen roepen Na afloop der detacheering kregen we nog een kort verlof, waarvan we 2 October weer op de Academie terugkeerden. Reeds eenige dagen te voren had de gastvrije, oude veste een aantal onzer vereenigd, die zich aan een herexamen moesten onderwerpen. De uitslag van dit examen, die den 3den October bekend werdwas voorzeker bedroevendnog 5 onzer werden afgewezen. Bij onze terugkomst aan de Academie vondeh we veel veranderd. Het was ons niet gegeven bij onzen terugkeer de Academie weder bestuurd te zien door den Gouverneur C. L. van Pesch. De Kolonel was den 30sten Juli bij Koninklijk Besluit op verzoek op non-activiteit gesteld. Eene kortstondige ziekte maakte

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 188