CLXXXVI clen Majoor Van Nooten, dank betuigd voor liet kostbare geschenk. Dat de maaltijd der cadetten ditmaal iets meer was dan gewoonlijk, is te begrijpen. Bij liet middagmaal verscheen, met zijn Adjudant en den Eerste-Officierde Gouverneur, om een hartelijk woord tot de cadetten te richten. «ij wees op de liooge beteekenis van dezen dag dien hijbinnen den huiselijken kring der Academie, niet onopgemerkt voorbij mocht laten gaan. Een warm, eerbiedig woord van hulde wijdde hij in de eerste plaats aan de nagedachtenis der mannen, die in den loop der tijden, met mees terlijk talent veel hebben gedaan om de Koninklijke Militaire Academie op breeden, vasten grondslag te vestigen en tot ontwikkeling te brengen. In herinnering bracht hij wat daarbij Prins Frederik was geweest, en met hem een lange reeks van hoogst verdienstelijke manneneen Seelig en Delprateen Knoop en Badon, een Iiempees en Ilojelook een Van Pesch, hier met zoo veel smart thans gemist. Maar niet alleen het verleden, ook het heden en de toekomst verdienden de aandacht. Waar zoo veel is gedaanen de herinnering zoo wel sprekend haar stem doet lioorendaar verwachtte spreker niet te vergeefs een opwekkend woord te richten tot alle cadetten der Militaire Academie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 192