CLXXXVill En sprekers diepste en liefste wensch zou vervuld zijn, wanneer dan erkend werd, dat hier te Breda, aan deze Academie, daartoe de grondslag was gelegd, gelijk Wellington eenmaal naar waar heid getuigde, dat de slag van Waterloo gewonnen was te Etonde school waar hij zijne opleiding genoot. Om dien wensch tot vervulling te brengen zou, naar spreker vertrouwdemedewerken eene leven wekkende, tot daden prikkelende beoefening der wetenschap; bij de militaire opvoeding zou een hooger doel gesteld worden dan het verzamelen van kennis, die alleen voor een examen voorbe reidt, maar waaraan ziel en leven ontbreekt en die daarom onbruikbaar is voor het arbeidsveld van den krijgsman. Ook een frissche en gezonde korpsgeest moge krachtig bevorderlijk zijn aan de bereiking van dat doel. Daarbij moge diepen weerklank vinden zoo ging spreker voort het woordeenmaal gesproken door den vader onzer Koningin: «Oranje kan nooit genoeg voor Nederland doen"een woord met blijkbare voorliefde door Zijne Koninklijke Dochter bij Hare inhuldiging herhaald. Laat Gij zoo ongeveer eindigde spreker daarop ten antwoord geven: »De Nederlandsche officier kan nooit genoeg voor Oranje doenlaat dat de leuze zijn van uw leven en breng haar in practijk door hier al uwe gavenal uwe krachten tot volle ontwikkeling te brengenniet slechts tot bevestiging

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 194