CXCI uit en betuigde dank aan allen, die deze uitvoering mogelijk hadden gemaakt. En nu zijn wij aan het programma; in volgorde zal dit doorloopen worden. Het bekende Cadetten- lied werd heel goed gespeeld alsook het daarop volgende Flirtation. Was dit allerliefste muziek stukje gekozen met het oog op het hal? De ordeoefeningen waren onberispelijk, houding, tijdmaat en aard der bewegingen lieten niets te wenschen over. De wijze waarop deze turn oefeningen zoowel als die, welke nog volgden, verricht werdengeeft een krachtige getuigenis van de goede leiding die in deze bestaat; zij blijkt gericht te zijn op harmonische lichamelijke ontwikkeling, iets wat voor Mars-zonen van het hoogste belang is. De Kronings-revuevoorgedragen door den cadet De Bruinhad een enorm en welverdiend succes en menig couplet gaf door zijn geestigen inhoud stof tot hartelijk lachen. De colonne geweer, uitgevoerd in volkomen marsch- tenue, was goed ingestudeerd; een enkele fout en hoe gemakkelijk wordt die niet begaan kan al het mooie doen mislukken. Nu is hiervan geen sprake geweest. De door geweren gevormde W was zeer aardig bedacht. Het Trio voor viool, cello en piano lokte, evenals Die polnische Juden- hochzeiteen daverend applaus uit, in dit laatste had het grimeeren wonderen verricht! De Toesteloefeningen gaven ons blijken van groote kracht en stoutmoedigheid te zieneigenschappen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 197