CXCII die den militair zeer te stade kunnen komen. Een gilletjekomende uit de zaalwas een aardige belooning voor den turner, die een stouten sprong uit de ringen deed. Hulde aan de leeraren in de gymnastiek De Voogt en De Vogel en aan de voorwerkers, de cadetten Bueno de Mesquita en Kramers. De Muurdegen zat er vast indeze en de Slikum- marsch, gedirigeerd door den componist, den cadet sergeant A. J. van Lakerveld de Heusen uitgevoerd door vol orebest, kregen een daverend applaus voor hetgeen te zien en te hooren was gegeven. De komische voordracht van liet Die Da! door de cadetten Badings en Schultz, deed de zaal daveren van het lachende uniform van Pruisische officieren en de alleraardigste muziek verhoogden het succes. Het voorlaatste nummer was Voltigeeren. De voltige is een sport die, in alle opzichten, heel veel eischen stelthet is Donderdag-avond bewezen dat met jongelieden zooals die, welke gisteren zijn opgetreden, onder uitmuntende leiding, aan die eischen voldaan kan worden, 't Was prachtig. Wij moesten kort zijn, gaarne hadden wij meer uitgeweid, doch onze ruimte laat dit heden niet toe. Het laatste programma-nummer was: Slot apotheose, hulde aan Koning Willem stichter van de Koninklijke Militaire Academie. Hierover nog een paar woorden: Willem Ivoorgesteld door den cadet Sporry

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 198