cxcv nog even goed gevuld was als toen het bal geopend werd. Ten slotte een woord van hulde aan allendie medegewerkt hebben aan het zoo uitnemend slagen van dit huishoudelijk feest, het cadettenkorps is zijn traditie getrouw gebleven. Nog vijf jaren scheiden ons van het diamanten feest der Koninklijke Militaire Academie. Dan zal het geen huishoudelijk maar een groot algemeen feest zijndan zal ook Breda toonen hoezeer het belang stelt in al hetgeen de K. M. A. betreft; ditmaal heeft het ontplooien der vlag slechts kunnen dienen. Dan zal het tegenwoordig cadettenkorps voor zoover mogelijk als reünisten deelnemen aan het jubelfeest dat dan zal worden gevierd. Dat het dan met dezelfde opgewektheid zij als waar mede dit nu heeft plaats gehad en onder de aangenaamste herinneringen. Hiermede meenen wij onze taak te kunnen besluiten. Mocht ons geschrijf U, geachte lezeressen en lezers, buiten de Academie staande, minder interessant zijn voorgekomen, dan roepen wij Uwe toegevendheid in: de aard van onze opdracht bracht dit mede. De Redactie J. F. K. H.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 201