7 In 1881: Een beknopt geschiedkundig overzicht van de ontwikkeling van het geschutwezen gevolgd door eenige beschouwingen omtrent het hedendaagsche stand punt der Artillerie. In 1885: Een blik in het verledene, het tegenwoordige en de toekomst der draagbare wapenen. In 1886: Beschouwingen omtrent de vroegere en hedendaagsche begrippen over den vestingoorlog. Tevens vervulde hij een groot aantal jaren de veel omvattende taak van Hoofdredacteur van de Militaire Spectator. In het laatste geschrift, dat van zijn hand in het openbaar verscheenligt de formuleering der hooge eischenwelke hij aan zich zeiven stelde. In het feest nummer der Soldatenkrant, ter gelegenheid der kroning van Hare Majesteit de Koningin, lezen we van hem de volgende woorden »De soldaat moet in zijne officieren zien de mannen, die zijn welzijn behartigen, die hem, door hunne kennis, hun' kalmen moed, hun' vasten wilhun gevoel van plicht en hunne zelf verloochening in staat zullen stellentegenover den vijand, zelfs in de hachelijkste oogenblikken, het hoofd omhoog te houden. Hij moet in hen zien de mannen van strikte rechtvaardigheid, op wie hij, onder alle omstandigheden, onvoorwaar delijk kan vertrouwen."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 209