8 Kameradenmochten bij liet lezen dezer regelen bij U de herinneringen aan den Kolonel van Pesch, als aan een man, wien ge hoogen eerbied toedroegt, weer levendig zijn geworden, we zouden ons doel bereikt hebben, als nog geen andere gevoelens ons tot spreken dwongen. We hebben het beeld van den Chef voor u doen opleven, maar voor enkelen onzer, die hem persoonlijk kenden, zal daarnaast de herinnering blijven voortleven aan de uren, waarin hij hen ontving in zijn familie kring, waar en eenvoudig, als innemend gastheer, wien zij de hartelijkste genegenheid toedroegen. Zij die hem zoo kendenbehoeven geen verdere uitwijding wij zijn er van overtuigd, dat die herinnering onuit- wischbaar zal zijn. En zoo is onze droeve taak volbracht. Dat het voorbeeld, door zulk een leven ons voor oogen gesteld, zijn vruchten moge dragen ook in onze loopbaan. Hij ruste in vrede na zijn zoo nuttig en werkzaam leven. De Redactie D.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 210