Majoor Donder Sr** I. )ij heette majoor Chandeau, maar zijne huzaren noerncjen jiem altijd majoor Donder. Dat kwam omdat hij geweldig vloeken kon, en zijn ge sprekken steeds inleidde met het knaleffect »wat donder", waarmee hij zoowel zijn goedkeuring als zijn ontevre denheid te kennen gaf. Wie een terechtwijzing van hem te pakken kreeg, bleef nog dagen lang daarvan onder den indruk, en zijn soldaten beweerden dan ook, dat ze liever acht dagen cachot hadden dan een standje van den majoor. En 't zou niet de eerste keer zijn wanneer een oudegebaarde huzaar, het eereteeken voor moedig gedrag op de borst en een paar litteekens in het gezicht, het bureau van zijn chef verlaten had met tranen in de oogenomdat majoor Ghandeau hem met een paar hartige woordjes had toegesproken. »D'r is weêr onweer aan de lucht hoor je 't wel donderen!" zeiden dan de overige boetelingen, die buiten stonden te wachtentot elkaar. En menigmaal

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 211