15 Ik zal maken dat je acht dagen vorlof krijgt, als we terug zijn." Leroux waagde het niet te antwoorden, want de majoor vloekte alweer binnensmonds, en ging ijverig het terrein voor den volgenden dag op de stafkaart bestudeeren Maar de majoor kon het hoofd niet bij het werk houden. Wat scheelde hem toch van avond? Er stonden allerlei andere dingen op die stafkaart dan er op staan moestenhij zag er van alles op maar geen terrein geen huizen, geen troepen. Ilij wierp liet ding op den grond en bleef met het hoofd in de handen op zijn koffertje zitten. Zijn adjudant naderde, met het doel hem iets te vragen; maar toen die officier zijn chef in gedachten verzonken zag zittenliep hij door. Ilij kende die houding, zoo met het hoofd in de handen: als de majoor deze positie aannamwas hij niet te genaken. «De signalen staan op onveilig!" schertsten de officieren dan onderling. Enkelen van hen meenden te weten waaraan de majoor dan dacht: «och, hij is ook jong geweest, weetje, en men zegt, dat hij indertijd hopeloos gecharmeerd was van de kleine Lili je weet wel, die mooie Lili Briot, die nu met dien schatrijken bankier is getrouwd. Nu, hij maakte haar dan erg het hof, maar ze liet hem op een gemeene manier in den steeken sedert dien tijd is hij zoo onverschillig en ruw geworden, 't Schijnt, dat hij den dienst niet anders wil verlaten dan met een kogel in het hoofd." En mocht men enkele tijdgenooten van den majoor geloovendan waren deze onderstellingen nog zoo onjuist niet.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 217