XV Mijne schouders gelegd heeft. Ik ben gelukkig en dankbaar het Volk van Nederland te mogen regeeren, een volk klein in zielentaldoch groot in deugden krachtig door aard en karakter. Ik acht het een groot voorrecht, dat het Mijne levens taak en plicht is al Mijne krachten te wijden aan het welzijn en den bloei van Mijn dierbaar Vaderland. De woorden van Mijnen beminden Vader maak ik tot de Mijne: «Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen." Bij de vervulling van Mijne taak heb Ik Uwe hulp en medewerking noodig, Mijne Ileeren, Leden der Volks vertegenwoordiging; Ik ben overtuigd dat Gij Mij die in ruime mate zult verleenen. Laat ons samen arbeiden voor het geluk en den voorspoed van het Nederlandschc Volk. Dat zij Ons aller levensdoel! God zegcne Uwen en Mijnen arbeiddat hij strekke tot heil van Ons Vaderland!

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 21