6 SEPTEMBER 1898. p= tl ''P) A'% sgMQ" aar, waar deze Almanak dient, in de eerste P plaats, om het wedervaren en de lotgevallen van het Cadettenkorps op te nemenmag daarin voor zeker niet achterwege blijven, hetgeen wedervoer aan de 32 cadetten, vertegenwoordigers van het Cadetten- korps, op den 6den September 1898. De dag der Inhuldiging! En in onzen geestin den geest van ieder Nederlander, dringt zich op, duidelijk, krachtig, de herinnering aan dien dag. Wijdie van zoo nabij de daad der Inhuldiging bijwoondentrachten thans de herinnering van het toen doorleefde op te teekenen. In den morgen van den Oden September 1898 was de geheele Dam gevuld met troepen. In de stemmige kleurrijkheid hunner uniformen, stonden zij in rij en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 222