ï§M (^BplLisscliien lezer, zult ge een nauwkeurige beschrij- ving der Revue verwachten en zelfs zal bij velen uwer de gedachte opkomen: alweer de Revue, we hebben er zooveel zelf van gezien, zooveel van gelezen in couranten en tijdschriftendat het onnoodig is, om daarvan een verhaal te geven. Stel u gerust, ten eerste is een nauwkeurige beschrij ving mij onmogelijk, ten tweede hebben couranten en tijdschriften alle te zamen niet kunnen uitdrukken de emotie, die zij voor ons medebracht. Ik zal slechts trachten om de emotie van onder de stoflaag onzer alledaagsche gebeurtenissen op te roepen in ons geheugen. Omklemden de handen niet vaster het geweer, richttet ge u niet hooger en rechter op in uw zadel voeldet ge niet een lichte rilling gaan door het lichaam en misschienhebben uw oogen niet even getrilduws ondanks, toen ge Uw Lied, het is immers een strijd zang, klaar en schetterend hoordet juichen naar boven, de wijde lucht in over allen heendie gekomen waren om Haar te zien te midden van Haar Leger?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 239