38 Ge hebt den traanhoewel krachtig teruggedrongen toch glinsterend in menig soldatenoog, niet kinder achtig gescholden want ge hebt, hoewel meer gevormd door het Levendat u leerde uw gevoelens onder een onverschillig gelaat te verloochenen, toch gevoeld dat het ook u aangreep. Die emotie, die onzichtbaar voor menschenoogen ronddwaalde onder ons allen, zij is het, die ik weêr terug heb willen roepen in uw geheugen. Voelden niet allen zich onoverwinlijk, toen zij met opgerichten hoofde en strammen pas voorbij onze jeug dige Vorstin defileerden; zouden de regimenten artil lerie toenop Haar wenkniet zonder aarzelenzelfs onder het meest vernietigend vuur, in batterij zijn gekomen, zouden de regimenten cavalerie zich niet als een lawine hebben gestort op eiken vijand, zoo door Haar het teelten tot chargeeren gegeven was? Ziet, het volk zal wonderen verrichten onder Haar oogen, het zal in vurige vaderlandsliefde de meest verheven voorbeelden van zelfopoffering geven, maar de ontroering, die het gansche Leger doortrilde, toen het de onvergetelijke eer had, door Haar geinspecteerd te worden, ziet, die ontroering is de ziel van ons volk niet rijkdie woont verborgen in een kleinen schuilhoek van het soldatenhart. Zij is het, die als anderen zouden weifelen, het Leger zal doen voorwaarts gaanzonder het hoofd te buigen voor het fluiten der kogels, zonder te denken aan have en goed, aan vrienden of verwantschap; omdat zij geboren is in de schaduw van den Koninklijken Troon, waarom het Leger zijn eereplaats vindt, omdat

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 240