43 avond van een dag, welke slechts tot enkele schermut selingen leidde, vinden we de Grieken in stelling voor een der belangrijkste bergpassendien ze met hun laatste krachten zullen verdedigen. Met den moed der wanhoop zullen ze den vreemden indringers den toegang tot het land betwistennog zijn de helden van Leonidas niet vergeten Tarkla heeft de opdracht gekregen met enkelen zijner cavaleristen op den rechtervleugel der tegenpartij door te dringen en hare sterkte te verkennen. Behoedzaam rijdt hij voort, zijne oogen inspannende om door de duisternis den vijand te ontdekken. Bij het telkens terugkeerend maanlicht, richt hij zich vorschend in de beugels op en vervolgt zijn weg, als de jagende wolken het licht onderscheppen. Be grillige gestalten der bergen teekenen zich als donkere schaduwen tegen den somberen hemel af. Geen ander geluid als dat van de hoeven der paarden dringt tot hem door, nu en dan over stemd door den bergwind, die langs de rotsen giert of de takken van het geboomte zwiepen doet. De gedachten van den jongen aanvoerder dwalen af; hij denkt aan de oude dorpelingen, aan Petella, aan alles wat hem dierbaar is en aan zijn arm land, dat met een angstig kloppend hart de droevige ontknooping van het oorlogsdrama afwacht. Hoe velen zijn ge vallen hoe velen zullen nog neerzijgen om niet weêr op te staan in den strijd voor het onbereikbare, de vrijheid van hun broeders in het ZuidenDe aanblik van ellende, lafhartigheid, moed, zelfopoffering, ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 245