M 48 slechts een laatste rustplaats verschaffen op den zachten mosbodem van het woud. Nog een laatste blik op den weergevonden makker en de mannen verdwijnen in de duisternis. Eenzaam is weer de verlaten plaatseerbiedwaardige woudreuzen buigen hunne takkenbeschermend als wachters, over den doode heen. Rust zacht, verdoolde, in de stilte van het bosch, dat getuige was van de onbezorgdheid uwer jeugd- Het loover zal boven u fluisteren van berouw en ver geving de vleugelen van den wind zullen uwe laatste bede voortdragen over Griekschen bodem Arm Griekenland, morgen moet de laatste dag van weerstand zijnde tegenstander zal u verpletteren door kunde en overmacht. Ontferm u over den afge dwaalde, die snikkend in uw schoot vergeving zocht. Vergeef den zondaar, die u liefhad en zijn laatste bede voor u bestemde. Vaderland, wees barmhartig den avond voor uw val! Bedenk: hij viel, maar bleef uw zoon Vera.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 250