52 lang hebben tal van ijverige vüllers het hunne door den trechter laten looperiwanneer de hals der flesch een beetje naauw was, liep er wel eens wat langs, doch dat's eene kleinigheidluchtbellen van belang kwameh naar boven, en sprongen daar met geweld uiteenals hijgde het tleschje naar zijnen ademkortom geen mikroskopisch plaatsje is leeg geblevenen Wilt ge een bewijsdat er veel geestrijk vocht onder is, let op de menigte die reeds ver vlogen is, let vooral op hetgeen nog vervliegen zal, wanneer bij 't binnentreden in het feestbanket des levens de ijzerdraad los gemaakt wordt, en de kurk tegen de zoldering vliegt. Doch laat er veilig nóg wat van vervliegen, dat kan lijden, de qualiteit blijft goed wie er zich later aan waagtzal er toch nog van duizelenmits er nog rnaar eenige onmisbare ingre diënten bijgevoegd worden. »Ah! daar komt hij met zijn rattenkruit aan om het mousseeren te bevorderen hoor ik achter mijnen rug fluisteren, 'k Verzoek excuus zulk goed voegt men bij slechten wijnde onze behoeft dit niet. De bedoelde ingrediënten zijn echter in geen der cursussen van de Akademie te vinden, ze moeten door den jongen Officier uit de hem omringende soldaten - atmospheer opgeslurpt wordenmaar ze zijn onmisbaar, wil hij eens als de champagne petilleerenwil hij eens even als zijde gemoederen zijner ondergeschikten in zijne magt hebben. We hechten eene zeer groote waarde aan de weten schappelijke opleiding, welke onzen Kadets te beurt valt; we verheugen ons vooral over de militaire kun-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 254