61 deze onder de wapens kwam, zou er aan zijne slag vaardigheid gewis veelzeer veel ontbreken. De Officier nu is verantwoordelijkdat hier niets aan ontbreke; zijne eer, die van het Regiment is er meê gemoeid, en wil hij hiervoor zorgen dan moet hij er der soldaten opvoeding altijd en overal naar regelen. Ik heb dit voorbeeld gekozenen zou er honderd even sprekende kunnen aanhalendoch ik vertrouw dat dit ééne voldoende zal wezenu een juist en helder begrip der onvermijdelijke noodzakelijkheid eener stipte, in alles doorstralendesteeds gehandhaafde orde te geven. O! mor niet, wanneer voortaan vele zaken, die met dit noodzakelijk beginsel van orde in een on afscheidelijk verhand staanu kleingeestig en lastig voorkomendeins niet terug voor de moeijelijkheid uwe eigene en uwer soldaten natuur tot die orde te plooijenverzuim nietswat daartoe eenigermate kan bijdragenhandhaaf haar streng bij al uwe militaire handelingennoodzaak dus den soldaat altijd en overal tot orde en stiptheidgeef zelf hem er bet voorbeeld van; daardoor, en daardoor alléén komen wij tot dit noodzakelijk resultaat: eene voortdurende slag vaardigheid. Hier bragt ik u nog maar hij een zwak troepcndeel in de kazerne; maar wat zou het dan niet zijn, wanneer wij ons naar het bivak eener zamen- gestelde Divisie begavenof wanneer wij ons in onze verbeelding verplaatsten bij den terugtogt van eenig geslagen legerkorps? Roe zou hiervan met éénige mogelijkheid iets te regt gebragt kunnen worden indien niet de soldaat in al zijne handelingen aan dien heil-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 263