M 71 de groeikracht, dan zorgt Hij bij afwisseling voor ver- frisschende regens en zacht broeijende zonnehitte. Zoo ook in onzen stand; aan 'tleeren hebt gij vooreerst tijd genoeg besteed, ge zult daar later van zelf op terug komenwerk nu met onvermoeide inspanning aan uwe zedelijke vorming als krijgsmanen bedenk dat het zijne moreele eigenschappen zijn, die den champagne moeten doen mousseeren. Ge wilt Officier wordenwees vóór alles soldaat! Het wordt des te noodzakelijker u dit luide toe te roepen, en uwe aandacht opzettelijk op de vereischten daarvan te vestigen, naar mate de vrede langer voortduurt. De oude veteranen uit een vroeger oor logstijdvak, die banier- en fakkeldragers van echten militairen geest, steken, de één voor, de andere na den degen op, en verdwijnen meer en meer uit het leger. Vroeger plantten zij door hun voorbeeld en invloed, door de bekendheid hunner ervaring, dien geest op hunne jeugdige volgers over, die ondanks hen-zelve meêgerukt werden: zullen wij nu met iederen Veteraandie in den grafkuil wordt neer gelaten een deel van dien kostbaren geest begraven Arm Nederlandgij zoudt het duur bekoopende eerste aanval op uwe onafhankelijkheid zou de ver nietiging van uw volksbestaan ten gevolge hebben geen militaire kunde, hoe groot en algemeen ook, zou dit kunnen verhoeden. Eene onneembare vesting is een kunstgewrocht van krijgskenniszonder verde digers gelaten, dekt zij echter niets; met laffe verdedigers onder een zwak en onkundig Opperbevel-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 273