77 Bevolking, a. Afstamming. De vlottende, zeer gemengde bevolking behoort in haar geheel tot het Kauknsische ras. In tegenstelling met het vasteland, overtreft de mannelijke sekse de vrouwelijke sterk in aantal; over dag slechts treft men eenige vrouwen in de hoofdstad zelve aandie een zeer naarstig leven leiden. b. Voorkomen. De mannen hebbenbehoudens enkele uitzonderingen een zeer gunstig en krijgshaftig voorkomen; zij zijn goed gebouwd en zonder lichamelijke gebrekenwat te danken is aan hunne Spartaansche opvoeding en sobere levenswijze. De vrouwen daarentegen zijn leelijk en schijnen zeer vroeg oud te wordenzij zijn behept met een onaangenaam karakter en eene sterk op den voorgrond tredende neiging tot kijven; men bestempelt ze ge woonlijk met den naam van «bayadères." Vandaar dat huwelijken op 't eiland zoo goed als onbekend zijn. c. Kleeding. Wat de kleederdracht betreftdeze is bij beide seksen gewoonlijk donkerdes Zondags echter tooien de mannen zich gaarne met helle en schitterende kleuren, en droegen tot voor korten tijd nog een hoofddeksel van zeer eigenaardigen vorm.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 279