78 d. Zeden en gewoonten. Karakter. De mannelijke bevolking leeft zeer zedig en ingetogen zij houdt van lichaamsoefeningendoch is zeer gekant tegen geestelijke sport; rookt sterk. Zij heeft een beminnelijk karakter, doch is soms een weinig woest of heethoofdig van aardwelke trekken op gepaste wijze door de vaderlijke regeering worden aan banden gelegd. De wapens bestaan uit geweren van zeer moderne inrichting en het korte wapen; de mannen schieten goed, ook in de hanteering van het korte wapen zijn zij uiterst bedreven. e. Taal. De taal is een dialect met een groot aantal zuiver Nederlandsche woordenzij maakt in haar geheel een deel uit van den grooten Nederlandschen taalstam. Beschaving. De bevolking is in hooge mate beschaafd en hare beschaving is gedeeltelijk te danken aan de studie van een ontzettend aantal vakken. Om overbeschaving te voorkomen bestaat de gewoonte na iedere drie maanden een soort van verlof toe te staanwaarvan de lengte echter steeds tot een minimum wordt beperkt. Gedu rende een gedeelte van het jaar gaat de bevolking op reis om na te gaan, hoe de wereld is ingericht, en daaruit conclusies te trekken. Naar men zegt werpt deze methode zeer veel nut af.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 280