DE „K0NING1NNEB00M" MET BANK 'dtlÊlkm OP HET BUITENPLEIN DER J^lONINKLIJKE y\^ILITAIRE ^AcADEMIE DOOR J. W. C. BEELENKAMP, Zeeraar aan de K, M. A. Wie den geest kent van het Nederlandsche Cadetten- korps, wie tegenwoordig was bij de geestdriftvolle ontvangst der Koninginnen op de Academie, den 25sten September 1894, dien zal het duidelijk zijn, dat het voor de Cadetten cene innige behoefte was, op eenige wijze blijk te mogen geven van hunne groote liefde en vereering voor Koningin Wilhelmina, in het voor Nederland zoo gedenkwaardige jaar 1898. En zoo ontstond in den boezem van het Gadettenkorps het plan waarvan de uitvoering door den Kolonel, Gouverneur, 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 301