98 werd voorbereid in eene order, waarvan het voor naamste gedeelte luidde ORDER. Breda, 16 April 1898. »Uoor het Cadettenkorps is de wenschte kennen gegevenomnaar aanleiding van de aanstaande inhuldiging van Hare Majesteit onze geliefde Koningin Wilhelmina, ter herinnering aan deze heugelijke gebeurtenis, aan de Academie een aan schouwelijk teeken te mogen plaatsenbestaande in een lindeboom met rustbank. Volgaarne daartoe mijne toestemming gevende, wordt door mij bepaalddat de boom zal worden geplant nabij het walletje, tegenover den ingang van het hoofdgebouw en dat de plechtigheid van het planten zal plaats hebben op Dinsdag 19 dezer, des namiddags ten 4-1 /2 ure. De Cadetten zullen daartoe ten 4'/4 uur opge steld zijn, in groote tenue, gewapend doch zonder ransel, op het voorplein der Academie, onder commando van den kapitein Vos; de bij de Cadetten-compagniën ingedeelde officierenmede in groote tenue, ingetreden. Ileeren officieren en burgerbeambten worden verzocht de plechtigheid met hunne tegenwoordig heid te vereerenenz." De KolonelGouverneur, (tu.g.) C. L. van Pesch.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 302