99 Nadat op de voorgeschrevene wijze en op het be paalde uur, allendie bij de plechtigheid tegenwoordig zouden zijn, zich hadden opgesteld, kwamen om half vijf de Gouverneur, vergezeld van den Luitenant-Kolonel P. G. de Wilde, Eerste-Officier, en den Eerste-Luitenant T. M. Roest van Limburg adjudant van den Gouverneur, op het terrein. Na de gebruikelijke begroetingen en nadat de geweren waren gepresenteerd en de ban was geopend, trad Kolonel Van Pesch in het midden van de open zijde van het carré en sprak op de hem eigene, kern achtige en zielvolle wijze de volgende rede uit: /Cadetten!" «Gij hebt den wensch te kennen gegeven om, naar aanleiding van de aanstaande inhuldiging van H. M. onze geliefde Koninginaan de Academie een aanschouwelijk teeken te mogen plaatsenter herinnering aan deze heugelijke gebeurtenis. Dit denkbeeld, voortgesproten uit gehechtheid aan ons dierbaar Stamhuis van Oranje, werd door mij met groote vreugde begroet, en volgaarne gaf ik mijne toestemming om daaraan uitvoering te geven. De keuze viel op een lindeboomdie geplant zou worden tegenover den ingang van het hoofdgebouw der Academie en waarbij een rustbank zou worden gesteld, zoodanig dat, wanneer de boom eenmaal tot meerderen wasdom zal zijn gekomen, onder zijne schaduw aldaar ecne rustplaats zal worden gevonden, die steeds zal doen denken aan het Kroningsjaar van H. M. Koningin Wilhelmina.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 303