104 onze dierbare Koningin Wiliielmina voor ons allen, voor het Vaderland moge gespaard blijven gedurende lange, lange jaren en bezegelen wij allen dien wensch met een driewerf: „"Leve dc d^onincjin." En hiermede was de eigenlijke plechtigheid afgeloopen. De Kolonel gaf van het verrichtte telegrafisch bericht aan II. M. de Koningin, waarop namens Hare Majesteit in de hartelijkste woorden dank werd betuigd. Zoo werd de band tusschen het Vorstenhuis en de Kon. Mil. Academie vaster aangehaald, om nog inniger te worden, sedert aan het Cadettenkorpsin vereeniging met de adelborsten van het Koninklijk Instituut der Marine, de buitengewone eer te beurt viel de eerewacht te vormen, waartusschen de Koningin zich voortbewoog op den dag der Inhuldiging, bij Haren tocht van het Paleis naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De boom was geplant; thans aan de techniek de beurt om een bank te vervaardigenwaardig geplaatst te worden om den )>Koninginneboom". Met de meeste bereidwilligheid aanvaardde de heer W. C. Koomans, civiel- en bouwkundig ingenieur, leeraar aan de Kon. Mil. Academie, de opdracht een ontwerp te maken en te doen uitvoeren van de bank. De leerlingen der Bredasche Ambachtsschoolonder leiding van hun directeur, den heer J. Harte, en hunne onderwijzers J. Snelders en G. M. den Blinde zorgden voor de uitvoering en zoo ontstond door gemeen-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 308