1 u De schavotten stroomden van bloedde brandstapels rooktende galgen kraakten onder hun last. De boomen aan de wegen stonden overladen met lijkengewurgd onthalsdverbrandzoodat de menschentot adem scheppen geschapen, nu in de lucht, als in een groot graf en woning der overledenen verkeerden. Dagelijks galmde de doodsklok en niemand van de heden nog in vrijheid omgaanden kon zeggen dat zij morgen misschien niet over hem luiden zou. «Gelukkig degeendie nog door tijdige vlucht ten minste het lijf geborgen had." Daarna gaat hij voort: «Het aantal uitgewekenen was ontzettend; op meer dan honderdduizend wordt het aangegeven. Een ontvolkt Nederland, verarmd en gekromd onder de Spaansche dwingelandijdit was het gevolg van de bekrompen inzichten van den wet tigen Koning Philips II." Nog enkele passages uit dit artikel mogen hier een plaats vinden. «Slechts één lichtstraal was er in deze groote duister nis. Het was de hoop op Willem van Nassauden Prins van Oranje. Ook deze behoorde tot de uitge wekenen. Daar over de grenzen werden door hem en zijn broeders Jan, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau en vele andere aanzienlijken, plannen beraamd, om de Nederlandsche gewesten te bevrijden van het zware juk. «Vrijheid van geweten en van godsdienst", dit was hun leus. «Met opoffering van alles wat zij bezaten, brachten de Prins van Oranje en zijn broers een paar legers op de been, die ons land binnenrukten." Wij allen kennen de droeve geschiedenis dier dagen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 318