119 hadden om ons vrij te maken van de Spaansche dwingelandij. En talrijke malen weerklonk weer in de feestelijke Septemberdagen het aloude Wilhelmus van Nassouwenwaarmede het Nederlandsche Volk trouw zwoer aan onze geliefde Koningin Wilhelmina. Kameradenherinnert u bij het aanheffen van dit vaderlandsch gezang telkens de verdiensten van de grondleggers van onzen staat. Kameraden! heffen wij het, evenals onze Voorouders, met warme vaderlandsliefde aanen herdenken wij bij elk gezongen woord, dat Nederland met Oranje en Oranje met Nederland één is. Kameraden 1 die, wanneer het noodig mocht zijn, uw leven voor Vaderland en Vorstin in de waagschaal stelt, herinnert ook gij u, als het Wilhelmus u ten aanval voert, dat het een der Oranje-Nassau's was, die de Koninklijke Militaire Academie stichtte, een Academie, waaraan zooveel vriendelijke herinneringen voor ons verbonden zijn. Sept. '98. P.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 323