XXXVII Officieren, ingedeeld bij de cadetten-compagnieën. J. Vos, (25), (E. V.), (B. K. 9), Kapitein der Infanterie, commandant der 1ste compagnie, belast met liet toezicht op de diensten van inwendigen en huis- houdelijken aard, tevens commandant der compagnie oppassers. P. A. Spaan, (20), Kapitein der Infanterie, comman dant der 2de compagnie, belast met het onderwijs in de Infanterie-exercitiënde dienst- en de exercitie- reglementen en de dienstvoorschriften der Infanterie, de algemeene wetten, reglementen en dienstvoor schriften, de dienstcorrespondentie, de militaire administratie en het schijfschieten, benevens het toezicht op de lichaamsoefeningen. F. L. van den Iloff, 1ste Luit. der Inf., 1ste comp. GWebb C. P. van Ginkel D. Makkink, (15), 2de F. L. J. van de Pol, S G. Muller, (E. V.), (B. K. 9), (L.), F. J. Bijvoet, ft Hoofden van Onderwijs. N. C. Grotendorst, Hoogleeraarvoor de wis-, natuur- en scheikunde, zoomede voor meetkundig teekenen. (Geeft les in mechanica en waarschijnlijkheids rekening).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 43