108 ren zich als razenden zouden verdedigd hebben maar do stad was aan de Zuidzijde genoegzaam zonder versterkin gen." Daarin hebben wij ons ook in den beginne bedrogen hervatte de Kapitein; zij had volstrekt niet het voorkomen van eene opene stad." Dat had zij ook niet,' sprak de Rus, «maar wat de ge allieerden voor muren aanzagen waren groote massa s slee- nen die hoofdzakelijk bestemd waren voor de groote bouw werken, waar men aan bezig was. Het is eene soort van kalksteen of marmer uit de groeven van Inkermann waar van ook, zoo als gij zult gezien hebben, de geheele stad ge bouwd is en dat haar zulk een helder en aangenaam uiter lijk geeft. Die steen is in den beginne zeer zachtmaar wordt later hard; van daar komt het dan ook, dat er nog zooveel huizen in Sebastopol slaande gebleven zijnde mu ren waren nieuw en de kogels vlogen er meer door henen, dan dat zij ze omverwierpen. Van die steenen nu had men eene soort van wal aan de Zuidzijde doen opwerpen en daar achter werkte alles aan de aardewerkendie zulk een weerstand geboden hebben. Alleen de Malachow Kurgan was eenigzins sterk door den toren die er opstond." Wat was dat?" vroeg ik. De Malachow Kurganhernam hij, dien naam uitspre kende op eene wijze, dat iemand, die, zoo als ik, nooit an ders dan van den Mdlakofloren had hooren spreken, het onmogelijk kon verstaan. De ltussen hebben eene manier van de l uit te spreken, die uiterst moeijelijk is na te boot sen bijna achter in de keel; daarbij leggen ze in Malachow den klemtoon op de tweede lettergreep en spreken de w op het einde als eene eenigzins harde v uit. Hel woord Kurgan beteekent heuvel, en wordt uitgesproken zoo als een Fransch- man het zou doen met het accenl op de laatste lettergreep. Ons verbasterde Sebastopol spreken zij uit omtrent als Sew'- stop'l met den klemtoon op de o, die evenwel kort is. Op het laatst van het beleg had de stad bij wijze van woordspeling

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 184