liefde lol deze deed hem niet wankelen in zijn slakkcnbe- sluit; evenmin kon de innige bede eens vriends hem ver murwen en loch kwam ik nog bij tijds in de zaal om de ouverture te hooren ik was mei de gewoonte niet be kend om later te beginnen dan aangekondigd was. "S riendschap komt den mensch altijd als wenschelijk, en connexies hem als nuttig voor; doch nu was ik blij van beiden bier geene bewijzen te ontvangen want ik zag wijd en zijd de heeren en dames elkander aanspreken men zag niets dan buigen en complimentjes maken, waar men zich ook heen wendde. Ook mijne familie werd spoedig omringd door bezoekers, hetgeen mij in de gelegenheid stelde, me'te ver wijderen, en me in eene meer voorwaartsehe stelling, die ter bij de muzijk, te plaatsen. Spoedig begon dan ook hel gewenschte concerthet werd stil in de zaalen die elkander voorpratende menigte werd tot zwijgen gebragt de voor elkander buigende personen opgerigt; de gevoelens van zoo velen werden voor eenige' oogenbiikken opgelost in de trotsche melodie van den honderd sten Psalm ik was getroffen stond als verplet. O al mijne moeite werd ruimschoots beloond, ik genoot, ik zwelgde met volle teugen de genoegens in die het gehoor ons aan biedt, en al had men mij met het verlies mijner betrekkin^, met volslagen armoedebedreigd men had mij van daar niet kunnen verdrijven; want ik hoorde muzijk; de tranen sprongen mij bijna in de oogen en die met mij luisterden had ik gaarne omhelsd als door dezelfde edele gevoelens bezield; o ik zag daar de uitwerkselen dier heerlijke klan ken; de eerzuchtige werd nederig, de hardvochtige medelij dend, de gierige vrijgevig; de haatdragende vergevensgezind; de lafhartige moedig; de strijdlustige vredelievend; en dat alles door muzijk; o! is er een ramp gebeurd, geef een con cert en de ongclukkigen zullen overvloedig bedeeld worden- wilt gij weerspannigen lol bun pligt terugbrengen zoo laat ben eene indrukwekkende symphonie hoorenen ze zul len zich onderwerpen; wilt gij uwe strijders opwekken, laat 9*

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 207