ONS KONINKLIJK HUIS. Koning W illem III Alexander Paul Frederik LodewijkPrins van Oranje-NassauGroot-Hertog van Luxemburg, Hertog van Limburg, geb. 19 Febr. 1817, volgt zijn vader 17 Maart 184-9, in de regering op, wordt ingehuldigd en legt den eed op de grondwet af te Amsterdam op 12 Mei 1849; sedert 18 Junij 1859 gehuwd met Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren 17 Junij 1818, dochter van Willem I, Koning van Wurtemberg. Zonen. 1. Kroonprins Willem AiKoIaas Alexander Frederik Karei Hendrik, geb. 4 Sept. 1840, Kapitein ter Zee en Ko lonel bij 't wapen der Infanterie, zoo hier te lande, als in Oost-Indië. 2. Willem Alexander Karei Hendrik Frederik, geb. 25 Aug. 1851. Broeder en Zuster. 1. Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden, geb. 13 Junij 1820; Luitenant-Admiraal, Stedehouder des Groolherlogs in Luxemburg; sedert 19 Mei 1855 gehuwd met Amelia Maria da Gloria Augusta, Prinses van Saksen- W eim ar-Eisenach 2. Wilhelmina Maria Sophia Louïsa, Prinses der Nederlanden, geb. 8 April 1824, sedert 8 Oct. 1842 gehuwd met Karel Alexander Augustus Johannes, Groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach. Moeder. Koningin-Weduvje Anna Paulowna, geb, 7 Januarij O. S. (18 Jan.) 1795, dochter van wijlen Paul I, Keizer aller Russen gehuwd 21 Febr. 1816, met Willem IIKoning der Nederlanden; weduwe sedert 17 Maart 1849. Deze verjaardag wordt echter gevierd op den 19den Januarij, daar 7 Jan oude stijl sedert het begin dezer eeuw overeenstemt met 19 Jan. nieuwen stijl.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 27