16 zou heel wat meer behendigheid vereischt zijn dan zelfs Bam berg bezitom met een volgeproplen mond het geweer in den arm en een glas gloeijenden punsch in de hand de bewijsstukken der misdaad weg te moffelen. Ofschoon het welligt billijker geweest ware, dat de woede des korporaals op mij neerkwam, hij zelf had, daaromtrent andere begrippen, en na eerst den delinquent bedreigd te hebben met de geheele reeks van verschillende straffen waarmee de krijgs-artikels zoo rijkelijk zijn opgevuld, strafte hij hem met twee uur strafschilderen en bepaalde daarbij, dat daartoe zouden genomen worden de eerste twee uur van N° 6, gelijk de lezer wel begrijpt mijn persoon, die daardoor van eene schilderbeurt verschoond werd. Dit strookte in 't ge heel niet met de illusion die ik mij gevormd had van in 't nachtelijk uur als schildwacht voor 's lands veiligheid te zorgen; ik bragt dan ook met bescheidenheid mijne be zwaren tegen dit vonnis in, zonder evenwel te durven bekennen, dat het mij eene teleurstelling zou zijn indien mijne schilderbeurt verviel. Ik trachtte vooral te doen uit komen dat ik zelf de hoofdschuldige was en dal dus de straf op mijn hoofd moest neerkomen doch niets mogt ba ten. De korporaal toch was zonder zulks te zeggen, blijk baar van meening, dat bij mij eene groote dienst deed en dat hij derhalve zijne bestraffing al eens met bijzonder veel tact en oordeel gekozen hadde gestrafte was van gevoelen dat hij er al zeer gelukkig afkwam, en dat twee uur schilderens bijzonder ruim betaald waren met een glas punsch en een broodje met vleesch en tegen deze logische mcenin gen vermogt ik op vijftienjarigen leeftijd al bijzonder weinig in te brengen. Ik moest mij dus, toen de onthaalpartij in overigens volmaakte orde was afgeloopen, en erop bevel van den korporaal nog een dropje was bewaard waarmee hij zich den volgenden morgen hoopte te ontnuchteren, tevreden stellen met een plaatsje op de harde brits, en ofschoon het mij reeds een zalig gevoel was althans die ontbering te mo gen dragen, was het toch slechts eene magere schadeloos-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 92