ïïLSsrsf de Fi*nse Konmëen ri,sb -•= SiSUSr ,ce"mh"1941: een2df* ;:fziwntirhterbovenhoek het (rode) k™s van st Aan diens zoon John Hertog van Marlborough - de vermaarde overwinnaar in kleTge7cMde,r """"'P1»»" in een p^sende po™ ™gZecL"n s"w,ns,on s' Ch"ch'11 - h„ kozen dte de verbinding vormt tussen de zalen 22 en 14, waarin - vanuit de hall de beide grote trappen uitkomen. In de noordelijke muur bevindt zich een groot venster in een verdiept kozijn, waardoor een nis wordt gevormd Dit In deze nis, een weinig vooroverhellend, werd in een eenvoudige smalle dofgouden een zeer grote reproductie van het door de bekende fotograaf Yousuf Karsh vervaardigde vermaarde portret geplaatst, opgenomen tijdens de somberste dagen van de laatste wereldoorlog, dat wereldbekendheid heeft verworven r!fIC PrachMge expressieve portret, zo kenmerkend voor Churchills oer- soonlijkheid, staan in gouden reliëfletters de woorden: „SACRED TO THE MEMORY OF SIR WINSTON S. CHURCHILL, IC. G." eSemonTnks6 de T v de staatsman> bevinden zich als eerbetoon links de vlag van het Verenigd Koninkrijk en rechts de Nederlandse vlag, beide voorzien van afhangende gouden koorden en kwasten Sm-nT0 15 gevierendeeld en is samengesteld uit de wapens van de geslachten mom Cn. PenCfr' oorspronkelijke wapen van het geslacht Churchill ver toont een zilveren leeuw met rode klauwen en tong op een zwart veld Charles I (1600-1649) heeft als blijk van waardering vooTTe h m door de toenmalige Sir Winston Churchill bewezen diensten aan diens geslacht het recht recht verT^ A7 7P4)' Werd ds blljk van Koninklijke waardering het echt verleend op de ereplaats in het wapen der Churchills - op de middenlijn in de bovenhelft - eveneens het St. George Kruis in schildvonk aan 7^— De beide overige velden geven het wapen van het geslacht Spencer weer Ter mekten leesbaafheid Zl'n de gebruikelijke heraldieke benamingen ver- liZ TT" Vau de "^in<Iue Ports" (Sandwich, Dover, Hythe, Romney en Has tings) die in de veelbewogen geschiedenis van Engeland zulk een belangrijke rol hebben gespeeld en waarvan Sir Winston Churchill in 1941 to t^d Naasf de V b£nrdw1S mdden °nder Zbn Sterns aangebracht Naast de vlag van het Verenigd Koninkrijk bevindt zich een eveneens grote lepioductie van het brandende centrum van Londen - in het midden St Pauls' Op deze foto's uit het jaar van Engelands zwaarste beproeving, zijn in gouden liet La^erhui^gehoude mdmkwe,kkende woorden gePlaa«t, ontleend aan zijn in liet Lagerhuis gehouden vermaarde redevoeringen. De tekst ter linkerzijde luidr 30 „Wij zullen ons land verdedigen wat her ook moge kosten, wij zullen vechten op zijn kusten, wij zullen vechten op de stranden, wij zullen vechten in de velden, wij zullen vechten in de heuvels, wij zullen ons nooit overgeven." Op de rechterfoto, die als het waren een inleiding vormt tot de zaal van de in Engeland opgeleide „Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene" staan de woorden: „Wij zullen Hitier bevechten te land, wij zullen hem bevechten ter zee, wij zullen hem bevechten in de lucht tot wij met Gods hulp de aarde hebben gezuiverd van zijn schaduw en de volken hebben bevrijd van zijn juk." Het zijn deze woorden die de tegen de overweldigers strijdende wereld uit het hart waren gegrepen. De tweetalige tekst ter nagedachtenis van Sir Winston Churchill is uitgevoerd in goudkleurige letters op bronzen ondergrond en luidt: „Ter eerbiedige en dankbare herinnering aan de man, wiens onbuigbare wil, legendarische moed, politiek inzicht en ongekend leiderschap Engeland deed stand houden gedurende de meest dreigende, doch tevens de meest grootse jaren van zijn historie. Zijn voorbeeld inspireerde de vrije landen en behoedde Europa voor de ondergang door nazi-terreur. 24 Januari 1965 rouwde de wereld." Tussen de twee plaquettes met de engelse en nederlandse tekst is als hommage aan Europa's onvergetelijke leidsman een grote krans met donkerrode klaprozen - de z.g. „Poppies" - aangebracht, zoals die ieder jaar op wapenstilstandsdag, 11 november, met plechtig ceremonieel wordt neergelegd aan de voet van de Cenotaph te Londen, ter ering en ter nagedachtenis aan de in de twee wereld oorlogen gevallenen. Het is Sir Winston Spencer Churchill vergund geweest de tweede wereldoorlog te overleven en na in 1945 in zijn land politiek te zijn verslagen in 1951 opnieuw premier te worden. 27 Juli 1964 woonde hij, hoogbejaard, voor de laatste maal de zitting van het House of Commons bij. Te zijner ere werd de volgende dag door Minister Harold Macmillan een rede gehouden, die met de volgende woorden werd besloten: „Het leven van de man, die wij heden te samen in ere gedenken, is volkomen uniek geweest. De ouderen onder ons zullen te 31

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 35