Herinrichting zaal 17 (le gedeelte „Indische Zalen") Voorbereidende werkzaamheden Ontruiming zaal 19 vergeefs zoeken naar iets, dat met dit dynamische leven kan wor den vergeleken en de jongeren onder ons zullen, hoe oud zij ook zullen mogen worden, een dergelijk leven nimmer meer aan schouwen." Op de op deze pagina's beschreven wijze, heeft het Nederlands Legermuseum gemeend de nagedachtenis van een van Engelands en van Europa's grootste staats lieden te moeten eren. Tegenover het „Churchill Memorial" is het grote ruiterschilderij van Maurits' kleinzoon Hendrik van Nassau-Ouwerkerk geplaatst, bekend ruiter-generaal en legeraanvoerder ten tijde van de Spaanse Successie-Oorlog. Onder Churchills beroemde voorvader, de Hertog van Marlborough, oogstte ook hij in de slag bij Blenheim vele lauweren en veroverden de onder zijn bevel staande troepen talloze vaandels en meerdere paukenkleden. Vele dezer trofeeën zijn door de tand des tijds vergaan en deerlijk gehavend. De twee in de grote hal geplaatste franse paukenkleden, die enkele jaren geleden met de grootste zorg werden gerestaureerd, hebben deel uitgemaakt van deze krijgsbuit. De relaties die in de loop der eeuwen tussen telgen uit het Vorstengeslacht Oranje Nassau met het geslacht Churchill hebben bestaan, moge hier niet onvermeld blijven. Ook reeds lange tijden geleden streed men gezamenlijk tegen een toenmaals zeer machtige vijand, die herhaaldelijk heeft gepoogd zijn hegemonie in Europa blijvend te vestigen. door A. C. Paardekooper, Directeur Legemuseum Aan de herinrichting van zaal 17, waarin thans een deel van de „Indische collec ties" is ondergebracht, zijn vele omvangrijke werkzaamheden voorafgegaan. Sedert het midden der vijftiger jaren bevatte deze zaal een belangrijke collectie van velerlei wapens en wapenrustingen, daterend van de late middeleeuwen tot en met de 18e eeuw. De herinrichting van de zalen 14 en 15, thans respectievelijk gewijd aan de „Prinses Irene Brigade" en aan het „Korea-Detachement" - om de verkorte spreek- term te mogen gebruiken maakte het noodzakelijk de vitrines met de kostbaarste stukken, oorspronkelijk opengesteld in eerdergenoemde zalen, in te passen in de expositie van zaal 17, waartoe qua chronologie geen bezwaar bestond. In de aanvang van het verslagjaar bevatte zaal 17 derhalve een belangrijk deel van het meest exclusieve bezit van ons musemn, hetwelk om begrijpelijke redenen ongaarne aan de belangstelling der bezoekers zou worden onttrokken. 32

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 36