40 „Onthulling van het ruiterstandbeeld van Prins Willem I voor het Paleis Noordeinde te 's-Gravenhage, op 17 november 1845", (298 x 396 cm) door F. Cottrau. „Ruiterschilderij, voorstellende Koning Willem II te paard" 200 x 300 cm), 1840 door J. B. van der Hulst. „Uitreiking van de nieuwe vaandels en standaarden door H. M. Koningin Wilhelmina, op 21 september 1893", door J. Hoynck van Papendrecht. Gedurende het afgelopen verslagjaar werd de restauratie dezer drie stukken vol tooid door de bekende restaurateur N. van Bohemen te 's-Gravenhage. Bij de twee eerstgenoemde stukken bleek het ter versteviging van het oude linnen noodzakelijk nieuw doek aan te brengen. De oude vernislagen werden op de ge bruikelijke wijze verwijderd en daar waar zulks noodzakelijk bleek, vond restau ratie plaats. De twee eerstgenoemde zeer grote schilderijen werden van nieuwe, zich bij de voorstelling aanpassende, zeer fraaie lijsten voorzien. Eerstgenoemd stuk is belangrijk door de uiterst exacte weergave der uniformen van de op de voorgrond geschilderde ruiterfiguren die - op een enkele uitzonde ring na - militaire autoriteiten voorstellen welker namen ook thans nog bekend zijn. Ook het door van der Hulst geschilderde ruiterschilderij is in uniformkundig opzicht interessant. Hoewel in 1840 vervaardigd, is de Koning afgebeeld in de uniform die hij - zoals men aanneemt - als Prins van Oranje gedurende de Slag bij Waterloo, waarin hij ernstig werd gewond, heeft gedragen. Dr. F. G. de Wilde wijdt aan de rondom deze uniform gerezen historische pro blematiek een zeer lezenswaardig artikel. Het derde stuk behorende tot de bekendste doeken die Hoynck van Papendrecht - Nederlands bekendste uitbeelder van militaire taferelen - heeft geschilderd bevond zich nog in een dermate goede conditie, dat het aanbrengen van nieuw linnen niet nodig was. De grote verscheidenheid der afgebeelde uniformen der verschillende onderdelen, maken ook dit doek voor belangstellenden in de historische hulpwetenschap der uniformkunde in hoge mate aantrekkelijk. Benevens de hier gememoreerde bruiklenen uit Koninklijk bezit, heeft het mu seum gedurende het voorgaande verslagjaar nog een zeer bekend doek van Hoynck van Papendrecht in langdurig bruikleen mogen verwerven, n.l.: „De bestorming van Baté Ilié (Atjeh) onder het commando van Van Heutz, op 3 januari 1901". Ook van dit grote stuk werd de restauratie toevertrouwd aan de heer van Bohe men; verdoeking bleek, evenals bij de „vaandeluitreiking" niet noodzakelijk. Als door een wonder heeft het museum gedurende het jaar '65 een map met aquarellen en tekeningen kunnen aankopen, waaronder zich een aantal voor studies bevonden voor eerdergenoemd schilderij. Het behoeft geen nader betoog, dat dit bekende schilderij van Hoynck van Papen drecht voor de herinrichting der „Indische Zalen" van bijzondere betekenis is

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 45