91 - B ij 1 a g e N°. 1. Rapport van majoor Boretti. Saati, 26 Januari 1887. Gisteren morgen ten 5 u. liet ik eene verkenning doen naar de op 5 mijlen van den linkervleugel onzer stelling gelegen Abyssinische leger plaats. Deze verkenning werd met talrijke schoten begroet, zoodat zij den vijand slechts tot op 1500 M. afstand kon naderen; zij merkte op dat in het kamp eene groote macht aanwezig was en dat sterke troepen zich begaven naar de verschillende kleine valleien, die zich in het heu velterrein in onzen rug bevinden. Tegen den middag zag ik, dat de vijand de hoogten op 2000 M. achter ons sterk bezette, waarop ik eenige granaten derwaarts deed schieten. Aanvankelijk stoorde hij zich daaraan niet, maar kort daarop dekte hij zich toch. Yermoedende dat hij van plan was ons in te sluiten en ons, gedekt door het heuvelterrein, op het lijf te vallen, zond ik even na 12 u. 's middags eene halve compagnie infanterie en twee pelotons bashi-bouzouks onder luitenant Cuomo uit, om de Abyssiniërs te verontrusten en hen onder het vuur onzer versterking te lokken. Ik liet de verkenning ondersteunen door artillerievuur, op 2000 M. afstand gericht op de valleien, waar de vijand vermoedelijk zijne hoofdmacht gedekt had opgesteld. Luitenant Cuomo, in gesloten orde voortrukkend, verraste een lOOtal Abyssiniërs in eene der laagten en deed op hen eenige salvo's geven, die zij met de meeste onverschrokkenheid beantwoordden. Als op een afgesproken signaal kwamen daarop de vijanden in massa's de hoogten bezetten. Luitenant Cuomo werd zwaar gewond en trok volgens de ont vangen order met zijn troep al vurende terug, beschermd door ons artil lerievuur en door eene halve compagnie, die ik op een gunstig punt had opgesteld. Nu kwamen de Abyssiniërs in dichte drommen van de hoogten afstor men en vielen onze stelling met eene onverwachte hevigheid aan. Yelen kwamen, door het terrein begunstigd, tot op 300 M. van ons, zich daar bij op uitmuntende wijze door het terrein dekkend en onder het aanhef fen van een voortdurend woest gebrul, terwijl troepen ruiters, in dolle vaart en onder het uitstooten van wilde kreten, heen en weer renden. Een oogenblik maakte de hevigheid van den aanval en de verrassende vlugheid der Abyssiniërs mij ernstig ongerust, maar onze soldaten toon den zich flink en hielden den vijand op behoorlijken afstand. Tegen 4 u. n. m. ving hij den terugtocht aan, die ten 4| u. in eene vlucht overging.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 100