92 De Abyssiniërs waren gewapend met Remington of Martini-Henry ge weren en ruim van patronen voorzien. Meestal schoten zij te hoog; maar er waren ook bekwame schutters onder. Haar schatting zal hun aantal stellig 5 a 6000 man hebben bedragen. Hunne verliezen zijn groot geweest, maar daar zij de dooden en gewonden medevoerden, kan hun aantal niet worden opgegeven: het terrein, waar zij zich hadden opgehouden, was overdekt met talrijke bloedplassen. Wij verloren 4 ge wonden, waarvan 2 des nachts overleden. De bashi-bouzouks hadden 3 dooden, 1 gewonde en 5 vermisten. Wij hebben verschoten 5600 patronen, behalve die der ongeregelde troepen, 37 granaten, 17 granaatkartetsen en 4 mitrailleuseladingen. Iedereen heeft zijn plicht gedaan en bewijzen gegeven van een uitmun tenden militairen geest. De bashi-bouzouks zouden betere diensten kun nen bewijzen, als zij ordelijker en kalmer waren, wat minder schreeuw den en bekwamer en flinker aanvoerders hadden. Tot op dit oogenblik, 10| u. n. m., verder te Saati geen nieuws. B ij 1 a g e H°. 2. Rapport van kapitein Tantnri. Monkullo, 27 Januari. Ik heb de eer het volgende te rapporteeren Gisteren ten 1 IJ- u. v. m. marcheerde ik ingevolge uw bevel met mijne compagnie en eene mitrailleuse naar Dogali af. Mohammed Hur, die mij met zijne mannen zoude volgen, weigerde op het oogenblik van den afmarsch te vertrekken; in haast verzamelde ik daarop acht bashi- bouzouks en een tolk en vertrok. Habij Achet ontmoette ik een gekwetste, die mij niets anders kon melden dan dat de Abyssiniërs onze troepen hadden aangevallen, dat zij in groot aantal waren en eene stelling hadden bezet. Ha de graven van Dogali te hebben gepasseerd, zag ik een geopenden en geheel ledigen mitrailleuse-caisson staan; terzelfdertijd signaleerden de op verkenning gezonden bashi-bouzouks de tegenwoordigheid des vijands. De tolk, die twee inboorlingen ondervroeg, deelde mij mede, dat volgens hunne gezegden, al de onzen waren afgemaakt en de Abyssiniërs nog in stelling lagen. Dit kwam mij overdreven voor en ik zette den marsch voort; de tolk, door vrees bevangen, nam de vlucht. Ter plaatse, waar de vallei zich een weinig verwijdt, kwamen onze verkenners in den looppas terug en meldden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 101