104 verbonden is en er dus veel transport over zou plaats hebben, Die verharding had aldaar niet het minste bezwaar, daar de lichte koraalsteen, waarmede eene voldoende verharding te verkrijgen was, zonder moeite en met weinig kosten in de nabijheid kon worden verzameld. Deze weg kwam met de twee bruggen, één van 20 M. en één van 28 M. lengte, gereed in Februari 1885. In diezelfde maand werden de opnemingen gedaan voor den aanleg en de verbetering van de overige hierboven vermelde rijwegen en met het maken van den grasweg tusschen Lamtih en Lamdjamoe aangevangen. Deze weg loopt over eene lengte van 300 M. door de lagune en was in Mei voltooid; de geheele lengte bedraagt 1200 M. en de breedte 1.5 M. De straalwegen Blang en Siroen ondervonden bij hunne uitvoering groote vertraging; de eerste, omdat telkens het noodige werkvolk ontbrak, de tweede wegens hooge rivierstanden en de moeilijkheid een voldoende hoeveelheid verhardingmateriaal te verzamelen. In Sep tember was de straalweg naar Blang voltooid; de verharding en begrinting van den weg naar Siroen kwam eerst in October gereed. Het werk aan de wegen naar Lampeneroet en Lamreng werd be moeilijkt door zware regens in October en herhaalde diefstallen van Decauville-materieel, dat was aangelegd voor het vervoer van grint en grond. Daar bovendien ook alle andere wegen onderhanden werden genomen en vooral het grondwerk van de ceintuur veel arbeidskrach ten in beslag nam, vorderde het werk wel geleidelijk, doch met weinig spoed. De weg tusschen Pakan Kroëng Tjoet en Kota-Pohama, vooreen groot gedeelte door de lagune aangelegd, ter lengte van 2200 M., terwijl, door diefstal van eenige houtwerken, behoorende tot de groote brug (81 M. lang), de bouw daarvan werd bemoeilijkt, kwam in Augustus 1885 gereed. De aarden baan van den straalweg naar Lamreng kwam gereed in September 1885, doch de weersgesteldheid was oorzaak, dat nog tot de volgende maand met het begrinten moest worden gewacht. Dit werk werd voortdurend door den vijand bemoeilijkt door het opbreken der Decauville-baau en het beschadigen der bruggen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 113