107 Lampeneroet en Lamreng, respectievelijk opgericht den 21en en den 25en Februari, waren nagenoeg in denzelfden toestand, als na de oprichting; de palissadeeriDg en draadversperring waren nog niet geheel voltooid, een gevolg van de ongunstige weersgesteldheid en den daarmede gepaarden toestand van het pas onlangs opgehoogde terreinde bezetting was in Chineesche barakken gehuisvester moest nog veel grondverzet plaats hebben, alvorens met het optrekken der gebouwen kon worden begonnen. Intusschen was met het gereedmaken der houtwerken voor de kazerne van Lampeneroet te Oleh-leh begonnen. De blokhuizen te Lamara en Lamsajoeng, opgericht respectievelijk den 29en December 1884 en den 13en Januari 1885, waren den len Maart geheel voltooid. Siroen. Opgericht den 14en November 1884. De palissadeering met banketten en bastions was voltooid; de draadversperring gedeeltelijk. De gebouwen binnen de versterking onder dak, de bezetting daarin gehuisvest. Van de bijgebouwen buiten de versterking de keuken, met uitzondering van de vloeren, voltooid. Tjot-Iri. Opgericht den len November 1884; de palissadeering met banket, bastions en draadversperring voltooid, de gebouwen binnen de versterking eveneens en geverfdmet het ophoogen van het terrein voor de accessoires buiten de versterking was een begin gemaakt. Eoempit, opgericht den 29en September 1884, was evenver gevor derd als Tjot-Iri, met uitzondering van het verfwerkenkele lokalen nog onbevloerd. Boekit-Karangopgericht den 22en November 1884, was evenver gevorderd als Roempit. Lamjong, een bestaande, doch uit te breiden versterking. Twee kazernes zoover gereed, dat de bezetting daarin kon logeerentijdelijk beschermd door afbraak en v erticale ijzerdraadversperring. Kota-Pohama. Opgericht den 25en September 1884; de palissadee ring voltooid, bastions van zandzakken als na de oprichting, een aloë- versperring in opkomst. De gebouwen binnen de versterking onder dak en bewoondvan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 116