108 de bijgebouwen alleen een privaat op de lagune gereed. De versterkingen Ketapan-doewaLambaroeLampermej, Pakan Kroëng Tjoet hadden nog geen belangrijke wijzigingen ondergaan. 22. Voorbereiding van den bouw der versterking te Ketapan-doewa. De eerste versterking', welke thans voor vernieuwing in aanmerking kwam, was Ketapan-doewa. De bestaande versterking was van tijdelijke materialen samengesteld en de gebouwen verkeerden in zulk een vervallen toestand, dat zij voor de nieuwe versterking onbruikbaar waren. Bovendien was de versterking te klein voor de vastgestelde bezetting van 6 officieren en 160 man. Naar aanleiding van deze omstandigheden werd bij Gouv. besluit dd. 25 Februari 1885 N°. 7 machtiging verleend, eene geheel nieuwe versterking te bouwen. Evenals dit voor de versterkingen te Roempit en Lamdjamoe had plaats gehad, werden de benoodigde houtwerken geconfectionneerd van Java ontvangen. De versterking ligt geheel buiten de ceintuurbaande accessoires, tusschen de bogen van den straalweg naar Kota Radja en de cein tuurbaan, worden van de versterking door de ceintuurbaan gescheiden. Toen in April een gedeelte der houtwerken was aangevoerd, werd het nieuwe tracé bepaald, schoongekapt, geëgaliseerd en gewaterpast. De belangrijke ophooging, ,die het terrein moest ondergaan en welke geheel met behulp van het Decauville-materieel werd tot stand ge bracht, hield het eigenlijke werk der oprichting tot den 21 en Mei tegen, op welken dag met de opstelling der palissadeering werd aau- gevangen. De bezetting hield oud-Ketapan-doewa voorloopig bezet; de bouw van de nieuwe versterking werd door een detachement daarvan bewaakt. 23. Voorbereiding van den bouw der versterking te Lambaroe. Zooals reeds vroeger werd vermeld, waren naarmate deze ontruimd werden, reeds eenige gebouyren te Lambaroe afgebroken, waarvan de materialen moesten dienen voor den op te richten post te Siroen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 117