114 hevige tegenstand kon verwacht worden, was oorzaak, dat die maatregel geheim gehouden werd tot op den dag der oprichting. Het blokhuis werd dus gereedgemaakt met de bestemming om op het emplacement der op te heffen versterking te Oleh-Karang te wor den gebouwd. Daar bij vele personen het vermoeden bestond, dat te eeniger tijd de noodzakelijkheid zou blijken, dit gewichtige punt bij de kruising van vier wegen niet onbezet te laten, vond dit voornemen bij iedereen ingang. Het vervoer moest grootendeels per prauw plaats hebben, omdat de aanleg van een Decauville-lijn het geheele plan zou verraden hebben en men met transport door bannelingen over land gevaar liep niet alles bijtijds bijeen te hebben. Een paar dagen voor de oprichting van het blokhuis werden door den Eerstaanwezend Genieofficier, zonder het doel bekend te maken, eenige prauwen ingehuurd en, om de aandacht af te leiden van Sabang, behalve te Oleh-leh, ook gestationneerd te Lamjong en te Pakan Kroëng Tjoet. Het emplacement werd op den dag der oprichting, die op den 22en Februari 1886 bepaald was en ook plaats had, vastgesteld. Des morgens ten acht ure kon dientengevolge eerst met het werk worden begonnen. De materialen waren ten twee ure des middags op het terrein en de oprichting had zonder noemenswaardigen te genstand plaats. Eenig oponthoud in de afwerking werd nog onder vonden door den last, de bastions te verplaatsen naar de hoeken, welke bij het pasklaar maken als 'de saillanten waren aangewezen. Op den dag der oprichting werd het wachthuis betrokken en het werd opgeleverd op den 29en Maart 1886. Geheel doeltreffend was het opgerichte blokhuis evenwel niet; het vuren op de landtong hield nog steeds aaneen nieuwe maatregel werd dus noodzakelijk geacht. Deze bestond in de oprichting van een 6 M. hoog schilderhuis op de landtong te Oleh-leh. De herhaalde hinderlagen en de plaatsing van een achterlaadkanon van 12 cM. deden langzamerhand den vijand op zoodanigen afstand houden, dat zijn vuur voor de bewoners op de landtong onschadelijk werd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 123