3 Historisch Overzicht. 2. Algemeene voorbereidingen. In de laatste dagen van Juni 1884 werd de mededeeling ontvangen van de voorgenomen intrekking van de versterkingen ten Zuiden van Lambaioe en den eerst kortelings opgetreden Eerstaanwezend Genieofficier opgedragen, zoo spoedig mogelijk, de gegevens te ver zamelen omtrent tijd, volgorde, enz. voor de ontruiming en opheffing van deze versterkingen benoodigd. Ofschoon aan deze opdracht, in verband met de opgelegde strikte geheimhouding, zeer moeilijk was te voldoen, werd reeds op den 30en Juni door bovengenoemde autoriteit eene uitgewerkte nota in gediend, die bij verschillende gelegenheden en door verschillende autoriteiten werd geraadpleegd, doch niet werd gevolgd bij de uit voering van het werk. Deze nota werd door den Gewestelijken Militairen Commandant medegenomen naar Batavia, werwaarts ZHEG. was opgeroepen, om de aanstaande plannen gedetailleerd te bespreken. Het eerste bericht, dat naar aanleiding van deze bespreking den 4en Aug. werd ontvangen, bevatte de mededeeling, dat door de .Regeering machtiging was verleend: 1 tot de oprichting van drie nieuwe versterkingen ten Oosten van Oleh-Karang. 2°. tot den aanleg van goede bruikbare colonnewegen tusschen Oleh-Karang en de op te richten versterkingen, tot verbinding van de op te richten versterkingen onderling en met de aangrenzende posten Lamjong en Lampermej door een onverharden ringweg van 6 M. breedte. 3°. tot het, openkappen eener strook van hoogstens 1000 M. breedte vóór de nieuwe linie. Met betrekking tot de regeling van het werk ad 2 en 3 werd bepaald, dat deze werkzaamheden zouden worden uitgevoerd door het personeel en ten laste van het Departement van Burgerlijke Open bare Werken, volgens aanwijzing der Genie en met betrekking tot de geheele uitvoering van het werkdat de Eerstaanwezend Genieofficier de verder benoodigde inlichtingen zou inwinnen bij den Gewestelijken Militairen Commandant, naar wiens bevelen en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 12