123 gids te dienen en alzoo practisch te verrichten wat zij in theorie leerden. 12. Aangezien het oriënteeren later hij iedere velddienstoefening zal geschieden, zal het niet noodig zijn de vaardigheid door eene reeks achtereenvolgende oefeningen te verkrijgen, maar kan zulks na de besproken oefeningen aan den tijd worden overgelaten. HOOFDSTUK II. 13. Bij de oefeningen, die nu volgen, wordt verondersteld dat de compagnie, waaraan het onderricht wordt gegeven, een gedeelte manschappen telt, die in den velddienst geoefend zijn. Bij de meeste dier oefeningen zal er noodig zijn een handelend gedeelte (geoefen- den), terwijl de ongeoefenden, die wij recruten zullen noemen, be ginnen met waar te nemen 20 en 21 Y. O.). Wij vangen de velddienstoefeningen, in afwijking van de volgorde van het voorschrift, aan met den voorpostendienst, omdat daardoor met het eenvoudigste wordt begonnen. Yeel eenvoudiger toch zal het wezen den manschappen hunne verplichtingen te leeren op post, waar zij, zoolang eene oefening duurt, een zelfde terrein hebben waar te nemen, dan te beginnen met de verplichtingen der doorzoe- kingspatrouilles, wat wel niets dan marcheerende posten zijn, maar posten, die, door verandering van het terrein, zich onophoudelijk in verschillende omstandigheden verplaatst zien. Algemeen begrip omtrent de voorposten en hunnen werkkring. 14. De troep wordt naar een open terrein gebracht. De leider der oefening vormt van het geoefend gedeelte twee veldwachten, de sterkte bij gebrek aan de noodige manschappen aan te vullen door roode vlaggenieder der veldwachten stelt uit één schild wacht voor het geweer en twee dubbelposten. De beschermde afdee- ling (rustende troep) wordt in bataille b. v. voorgesteld door de plaat sing van een paar witte vlaggen op eenigen afstand van elkander (1). V OORPOSTENDIENST. (1) Ter voorkoming van misverstand wordt bepaald en den recruten eens en voor al tijd meegedeeld, dat de roode vlaggen dienen om een ontbrekend getal manschappen voor te stellen; de witte vlaggen om een terrein af te bakenen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 132