137 De wachtcommandant begeeft zich naai" den aangewezen post. 59. Een of meer dubbelposten melden door snel en aanhoudend vuren - d. w. z.: „er dreigt gevaar voor veldwacht en postenketen." De veldwacht komt vlug maar zonder geraas onder de wapens. De commandant begeeft zich met eene patrouille naar de postenketen. 60. De dubbelposten worden aangevallen door een niet te over- machtigen vijand. De wachtcommandant versterkt de postenketen, wanneer deze stand hield; of zoo zij aan het retireeren mocht zijn, voert hij zijne macht door de retireerende posten heen en deze daardoor terug naar bunne plaatsen. 61. De vijand is te sterk en de wacht tot retireeren genood zaakt-, zulks geschiedt langzaam, voet voor voet gebruikmakende van de voordeelen, die het terrein aanbiedt en waarop leider te voren reeds de recruten wees. 62. De vijand ivordt teruggeslagen. Leider herstelt de wacht en de posten op de vroegere standplaats en doet schijnvijand door één of meer patrouilles tot op zekeren afstand van de keten vervolgen, ten einde te weten of deze ergens stand houdt. 63. Om de recruten een denkbeeld te geven van de samenwer king van twee of meer veldwachten en hun den werkkring van ge detacheerde posten en observatieposten aanschouwelijk te maken, dienen de volgende oefeningen. Het terrein voor de oefening wordt zoodanig gekozen dat het zich eigent tot plaatsing van een gedetacheerden post, b. v. tot verze kering van één der flanken en tot plaatsing voor een obser vatiepost. Twee veldwachten worden geplaatst; het voorpostendetachement door vlaggen gemarkeerd. Visiteerpatrouilles worden uitgezonden, om de plaats der nevenveldwachten en die harer posten na te gaan. De dubbelposten worden uitgezet en in verbinding gebracht met die van de neveDveldwacht. Een gedetacheerde post tot verzekering van de linkerflank; een observatiepost bij veldwacht H°. 1. Behandeling der verplichtingen ingevolge punt 6 169 en 178. De observatiepost meldt schijnvijand, die de positie van veld-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 146